ΑΜΕΑ

Το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση και την αυτονομία είναι για όλους. Διαθέτουμε όχημα για κάθε περίπτωση κινητικής αναπηρίας.

Όλοι μπορούν να βγάλουν δίπλωμα και να οδηγούν. (Είναι αυτονόητο ότι το κόστος διπλώματος και μαθημάτων είναι το ίδιο με το κόστος που πληρώνει ένας αρτιμελής).

 

NOMOΘΕΣΙΑ:

Τον Ιούνιο του 1995, εγκαινιάστηκε η νέα Υπηρεσία του Κρατικού Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.), το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ, που αποτελεί το πρώτο Κρατικό Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης, για οδηγούς ΑμεΑ (Άτομα με Αναπηρίες). Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. μέσω της ενεργοποίησης Κοινοτικού Προγράμματος συγκροτήθηκε εξοπλίστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα των χωρών μελών της Ε.Ε. προσαρμοσμένο στην Ελληνική πραγματικότητα.
Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. είναι Κρατική Υπηρεσία και συμβάλλει στην αυτόνομη διαβίωση των ΑμεΑ και κατά συνέπεια οδηγεί στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου οδηγού ΑμεΑ είναι ουσιαστική, σύντομη και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, προωθώντας την Κοινωνική του επανένταξη σε συνάρτηση με την αυτόνομη-ασφαλή οδήγηση. Μέχρι σήμερα έχουν αξιολογηθεί στο Κέντρο περίπου 500 νέοι οδηγοί ΑμεΑ με Κινητικά ελλείμματα.
Σήμερα το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. με το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του, αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, παρέχει χωρίς οικονομική επιβαρύνσεις τις παρακάτω υπηρεσίες σε υποψηφίους οδηγούς ΑμεΑ και οδηγούς ΑμεΑ με Κινητικά προβλήματα:
Εκτίμηση της ικανότητας τους για οδήγηση, προκειμένου να γίνουν ικανοί-ασφαλείς οδηγοί με την βοήθεια τεχνικών βοηθημάτων και διασκευών των αυτοκινήτων τους, κατά περίπτωση.
Υποδεικνύει τα ειδικά Τεχνικά Βοηθητικά μέσα και τις διασκευές των αυτοκινήτων τους, που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να οδηγούν με ασφάλεια και άνεση.
Χορηγεί στους υποψήφιους οδηγούς ΑμεΑ και τους οδηγούς ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα έγκυρη έγγραφη γνωμοδότηση, περί της εκτίμησης της ικανότητας οδήγησης τους, η οποία λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ), της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σημειώνεται ότι με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 47919/5195/2003 (ΦΕΚ 1205 Β΄/26-8-2003 « προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 2000/56 /ΕΚ Επιτροπής της 14-9-2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης») που αντικατέστησε το άρθρο 1 του ΠΔ309/1999 τέθηκε μεταξύ άλλων και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ “ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫ ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ” που μεταξύ άλλων παθήσεων (οφθαλμολογικών, ωτορινολαρυγγολογικών, ψυχοδιανοητικών κλπ) αναφέρεται και σε ορθοπεδικές παθήσεις και κινητικά προβλήματα που καθιστούν ανέφικτη ή προβληματική την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας οδήγησης.

Επίσης αναφέρονται και συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου μπορεί να επέμβει ο «Ηνίοχος» με συγκεκριμένες γνωματεύσεις προς την Δ.Ι.Ε προκειμένου σε αμφισβητούμενες από ιατροτεχνική άποψη περιπτώσεις να καταστεί δυνατή η χορήγηση ή η ανανέωση της άδειας.
Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 “ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ” του Παραρτήματος ΙΙΙ΄ του άρθρου 4 της ΚΥΑ 47919/5195/6-8-2003των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών “Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τη οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την άδεια οδήγησης”, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1205/Β/26-8-2003, περιγράφονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να πάρουν άδεια οδήγησης τα άτομα με κινητικά προβλήματα, ακρωτηριασμένα μέλη κλπ, περιγράφεται ο ακριβής ρόλος του Ιδρύματος Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος και η διαδικασία για την χορήγηση της άδειας.

Εντελώς συνοπτικά ο υποψήφιος αυτών των ειδικών κατηγοριών υφίσταται πρακτικές εξετάσεις σε ειδικά διασκευασμένο όχημα και στη συνέχεια παραπέμπεται στο Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος για να εφοδιασθεί με ιατρική γνωμάτευση που αφορά την δυνατότητά του προς οδήγηση και η οποία τίθεται υπό την κρίση της αρμόδιας ΔΙΕ. Για την λήψη αυτής της βεβαίωσης ο υποψήφιος υποβάλλει:
● ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ/Ε.Ι.Α.Α , και τεκμηριώνεται με την έκδοση του γραμματίου είσπραξης
● ιατρικό πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης (παθολόγου οφθαλμιάτρου) και πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση σχετική με την πάθηση.
● δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρεται η μη υποβολή σε άλλη σχετική υπηρεσία αίτησης το τελευταίο τρέχον έτος.
● αίτηση αξιολόγησης στο Κέντρο Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος και δύο φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
● φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου σχετικού βεβαιωτικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας
● επίδειξη του θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας
● παραπεμπτικό ΔΙΕ (όταν παραπέμπεται από την ΔΙΕ) που αποστέλλεται υπηρεσιακά
● φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αν υπάρχει άδεια)
Σημειώνεται ότι ακόμη και σε περίπτωση που η χορηγούμενη από το Κέντρο Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος βεβαίωση είναι θετική ως προς την ικανότητα οδήγησης , δεν λαμβάνεται υπόψη αν αφορά είδος κινητικής αναπηρίας που από την υπόψη ΚΥΑ μνημονεύεται σαν απαγορευτικό για την έκδοση άδειας οδήγησης. Το ίδιο ισχύει αν η βεβαίωση με το παραπάνω περιεχόμενο έχει εκδοθεί αντί του το Κέντρου Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος, από άλλο εξουσιοδοτημένο ως ισότιμο προς την ΔΙΕ όργανο. Επίσης τέτοιες βεβαιώσεις δεν ισχύουν αν κατατίθενται για χρήση μετά από πάροδο εξαμήνου από την έκδοσή τους.

Τηλέφωνο  του Κέντρου “ΗΝΙΟΧΟΣ” 2132015284 | Τηλ Κέντρο:  2132015110 | Fax.: 2132015348

Το κέντρο στεγάζεται: Θεολόγου Σπύρου 1 & Λεωφόρος Φυλής, 8η Στάση, Ίλιον, 13122,  Αθήνα

Για πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ΚΥΑ 47919/5195/6-8-2003

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ